JOB// Ministerul Educației angajează consultant principal la Direcția politici în domeniul cercetării și inovării

Job, ministerul educației, concultat, angajare

Foto simbol: clifftechnologies.com

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării angajează consultant principal la Direcția politici în domeniul cercetării și inovării.

Scopul şi sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

Scopul general: Elaborarea, promovarea și coordonarea implementării politicii de stat în domeniul cercetării și inovării, identificarea direcțiilor prioritare de cercetare și inovare.

Sarcinile de bază ale funcției:
1. Elaborarea documentelor de politici și a actelor normative privind cercetarea științifică în instituțiile de învățământ superior;
2. Elaborarea documentelor de politici în domeniile cercetării și inovării;
3. Monitorizarea programelor și proiectelor de dezvoltare ale instituțiilor din domeniile cercetării și inovării;
4. Asigurarea elaborării rapoartelor analitice și de sinteză privind dezvoltarea domeniilor cercetării și inovării;
5. Monitorizarea implementării politicilor de cercetare și inovare în instituțiile de învățământ superior.

Tip de angajare: pe o perioada nedeterminată.

Condiţiile de participare la concurs:
a) deţine cetăţenia Republicii Moldova;

b) posedă limba română şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;

c) are capacitate deplină de exerciţiu;

d) nu a împlinit vârsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vârstă;

e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sunt stabilite cerinţe speciale de sănătate;

f) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă;

g) în ultimii 3 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art.64 alin.(1) lit.a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;

h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;

i) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs:

Studii: superioare și/sau masterat în domeniul: administrație publică, drept, economie;
Experiență profesională: 2 ani în domeniu;
Cunoștințe:
– cunoașterea legislației în domeniul cercetării și inovării;
– cunoașterea politicilor și procedurilor în relațiile cu publicul, precum și a practicilor
pozitive în domeniu;
– cunoașterea unei limbi de circulație internațională (nivel B1);
– abilități de utilizare a computerului.

Documente ce urmează a fi prezentate::

  • Copia buletinului de identitate,
  • Cazier juridic;
  • Copia carnetului de muncă;
  • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcţiei publice;
  • Copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;

Notă: Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declaraţia pe propria răspundere privind absenţa antecedentelor penale. În acest caz, candidatul are obligaţia să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Copiile documentelor nominalizate pot fi autentificate de notar sau prezentate împreună cu documentele originale pentru verificarea veridicităţii acestora.

Salariu de funcţie: 4000 lei.

Modalitatea de depunere a documentelor:
Prin poștă, email sau personal.

Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primirea documentelor:
Melenciuc Raisa
Telefon: 0 22 233 320;
E-mail: melenciucraisa@gmail.com;
Web site: www.mecc.gov.md;
Chişinău, MD – 2033;
Piața Marii Adunări Naționale, 1;
et. 4, bir.442.

Succes!

Previous Burse de studii în Budapesta! Descoperă limba și cultura maghiară
Next Iași, Suceava, București?.. Studenții basarabeni spun unde e mai bine să înveți în România
Youth.md
About the author

Youth.md

No Comment

Leave a reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *