Job // Șef al Direcției promovarea drepturilor omului și comunicare


Oficiul Avocatului Poporului anunță concurs pentru ocuparea funcției publice de conducere: Șef al Direcției promovarea drepturilor omului și comunicare.

Oficiul Avocatului Poporului (OAP) este autoritatea publică autonomă care are misiunea de a apăra drepturile şi libertățile omului prin prevenirea încălcării acestora, prin monitorizarea şi raportarea modului de respectare a drepturilor şi libertăților fundamentale ale omului la nivel național, prin perfecționarea legislației ce ține de domeniul drepturilor și libertăților omului, prin colaborarea internațională în acest domeniu, prin promovarea drepturilor și libertăților omului şi a mecanismelor de apărare a acestora.

Oficiul Avocatului Poporului promovează diversitatea forței de muncă și principiile meritocrației în context organizațional. Femeile și bărbații, persoanele cu dizabilități, reprezentanții minorităților etnice, lingvistice, religioase, persoanele cu HIV, persoanele LGBT sunt încurajate să aplice la concursul pentru ocuparea funcției publice vacante.

 1. Informații generale privind funcția publică vacantă

Scopul general al funcţiei:

Asigurarea implementării eficiente a activităților de promovare a drepturilor omului în societate, promovarea imaginii pozitive a Instituției Avocatului Poporului, asigurarea transparenței în activitatea Avocatului Poporului și a Oficiului Avocatului Poporului, precum și dezvoltarea relațiilor de cooperare și formarea de parteneriate cu diferiți actori naționali și internaționali în domeniul drepturilor omului.

Sarcinile de bază:

 1. Elaborarea planului activităţilor de promovare în domeniul drepturilor şi libertăţilor omului;
 2. Organizarea, monitorizarea, evaluarea şi raportarea activităților de promovare a drepturilor și libertăților omului în societate;
 3. Coordonarea procesului de comunicare a Oficiului Avocatului Poporului cu partenerii din ţară şi de peste hotare;
 4. Asigurarea realizării sarcinilor complexe conform atribuţiilor Avocatului Poporului/Avocatului Poporului pentru drepturile copilului;
 5. Realizarea managementului Direcţiei promovarea drepturilor omului şi comunicare.

Salarizare: conform Legii nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar. Codul funcției A2028, clasa inițială de salarizare 99, coeficientul 7,76. Salariul de bază (brut) este de 13970,0 lei.

Program de muncă: 8 ore/zi, luni-vineri, posibil deplasări în teritoriu și peste hotare.

 1. Cerințe generale și specifice față de candidați

2.1.  Cerințe generale, conform Legii nr. 158/2008 privind funcția publică și statutul funcționarului public:

 • deține cetățenia Republicii Moldova;
 • posedă limba română şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv, în limitele stabilite de lege;
 • are capacitate deplină de exercițiu;
 • nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 • este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice;
 • are studii superioare de licență, ciclul I (nivelul 6 ISCED) sau echivalente în domeniile jurnalism, comunicare și relații publice, relații internaționale;
 • în ultimii 5 ani, nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform 64 alin.(1) lit. a) şi b) din Legea nr.158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 • nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 • nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 • nu are interdicția de a ocupa o funcţie publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

2.2.  Cerințe specifice, conform Clasificatorului unic al funcțiilor publice și al fișei postului:

Experiență profesională – minimum 4 ani în domeniu
Cunoștințe:

 • standardele internaționale și regionale în domeniu drepturilor omului;
 • sistemul internațional și regional de protecție a drepturilor omului;
 • abordarea bazată pe drepturile omului (ABDO);
 • management/ leadership organizațional;
 • o limbă de circulație internațională (nivelul B2).

Abilități:

 • planificare, organizare, coordonare, monitorizare, control, evaluare, motivare;
 • luare a deciziilor;
 • operare la calculator: Word, Excel, Power Point, Internet.

Atitudini/ comportamente:

 • responsabilitate;
 • orientare spre respectarea valorii umane și a drepturilor omului, acceptarea diversității la locul de muncă;
 • tendință spre autodezvoltare şi formare profesională continuă.
 1. Bibliografia concursului pentru ocuparea funcției publice vacante

Constituția Republicii Moldova

Acte normative în domeniul serviciului public

 • Legea nr. 158/2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public
 • Legea nr.25/2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public
 • Legea nr.133/2016 privind declararea averii şi a intereselor personale
 • Legea nr.82/2017 cu privire la integritate
 • Legea nr. 122/ 2018 privind avertizorii de integritate
 • Legea nr. 325/2013 privind evaluarea integrității instituționale
 • Legea nr.239/2008 privind transparenţa în procesul decizional
 • Legea nr. 133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal
 • Hotărârea Guvernului nr.201/2009 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158/2008 cu privire la funcţia publică şi statutul  funcţionarului public.

Acte normative în domeniul autorității publice

 • Legea nr. 52/ 2014 cu privire la Avocatul Poporului (Ombudsmanul)
 • Regulamentul de organizare și funcționare a Oficiului Avocatului Poporului, aprobat prin Legea nr. 164/2015

Principii instituționale și acte normative în domeniul de specialitate:

 • Rezoluția ONU cu privire la Instituțiile Naționale pentru promovarea și protecția drepturilor omului, nr.48/134 (Principiile de la Paris)
 • Declarația Universală a Drepturilor Omului
 • Convenția Europeană pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale
 • Pactul Internațional cu privire la drepturile economice, sociale și culturale
 • Pactul Internațional cu privire la drepturile civile și politice
 • Convenția Internațională privind drepturile copilului
 • Legea nr.595/1999 privind tratatele internaționale ale Republicii Moldova
 1. Lista documentelor care trebuie prezentate personal/ prin poştă/ prin e-mail
 •  Formular  de participare completat;
 • copia buletinului de identitate;
 • copiile actelor de studii și ale certificatelor de absolvire a stagiilor de formare/ dezvoltare profesională continuă;
 • documente ce atestă experiența profesională (copia carnetului de muncă/ certificate cu privire la activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative;
 • certificatul medical;
 • cazier judiciar;
 • documente care atestă prestarea voluntariatului – în cazul în care candidatul consideră necesar.
Data-limită pentru depunerea documentelor solicitate: 25 mai 2022, ora 16.00. Adresa poștală: mun. Chișinău, str. Sfatul Țării, 16Date de contact: 022 23 48 00, 060002661, e-mail: angela.vasilascu@ombudsman.md Persoana de contact: Vasilașcu Angela

Documentele necesare pentru participare la concurs pot fi completate, după cum urmează:

 Formular de participare (pe pagina oficială a autorității: www.ombudsman.md )

Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.

Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligaţia să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Nu ezita să ne urmărești și pe paginile noastre de FacebookInstagram și Telegram pentru a fi la curent cu toate oportunitățile pentru tine!

Text – Alexandra-Luiza Popov, redactor youth.md

Ți-a plăcut articolul? Susține inițiativele tinerilor cu o donație pe Patreon!
Previous Women HUB oferă spații de coworking pentru 10 femei antreprenoare și liber-profesioniste din Moldova
Next Participă la o proiecție de film la Apartamentul Deschis
Youth.md
About the author

Youth.md

No Comment

Leave a reply

Apreciază articolul

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

5 × 5 =