Granturi pentru proiecte ce vin să ofere suport refugiaților ucraineni, resortisanților și populației locale vulnerabile


APSCF anunță concurs de granturi pentru proiecte ce vin să ofere suport refugiaților ucraineni, resortisanților ai țărilor terțe (RTT) și populației locale vulnerabile în contextul crizei refugiaților.

Context

Alianța ONG-urilor active în domeniul Protecției Sociale a Copilului și Familiei  (APSCF) a demarat un proiect cu durata de un an intitulat „Sprijin pentru refugiați sub umbrela APSCF”, finanțat de Diakonie Katastrofenhilfe (DKH).

Scopul proiectului este de a contribui la furnizarea de servicii de răspuns de urgență de calitate pentru refugiații ucraineni, RTT afectați de criză, și populația locală vulnerabilă din Moldova prin abilitarea OSC-urilor. În conformitate cu angajamentele agendei de localizare, OSC-urile locale joacă un rol esențial în atenuarea crizei refugiaților și a consecințelor acestea asupra altor grupuri cum sunt RTT și populația locală vulnerabilă. Cu toate acestea, adesea le lipsește capacitatea de implementare și accesul la resursele financiare necesare pentru a-și extinde intervențiile. Astfel,  APSCF, cu sprijinul Diakonie Katastrofenhilfe, va oferi oportunități de finanțare și consolidare a capacităților ONG-urilor locale membre și partenere din Moldova.

Despre implementator

APSCF este o rețea de 62 de organizații non-guvernamentale locale, naționale și internaționale, prezente pe întreg teritoriul țării, care acționează pentru crearea unui cadru coerent și funcțional și pentru dezvoltarea actorilor, mecanismelor și practicilor de implementare care asigură respectarea și protecția reală a copilului și familiei.

Scopul și specificul programului de granturi

Intervențiile planificate urmăresc să sprijine membrii și partenerii APSCF, dar și organizații non-membre, să furnizeze asistență sustenabilă, de înaltă calitate pentru refugiații ucraineni și alte categorii de persoane afectate de criză din întreaga țară, în locații în care acestea sunt necesare și în baza nevoilor reale ale acestora. Acest lucru se va realiza prin creșterea capacității și rezilienței OSC-urilor implicate și asigurarea acestora cu resursele necesare pentru implementarea activităților de sprijin propuse. Prin programul de subgrantare, OSC-urile vor primi resursele și asistența tehnică necesare pentru a sprijini beneficiarii atât cu asistență umanitară, cât și cu servicii de protecție socială.

Este încurajată dezvoltarea proiectelor mixte, cu un accent pe activități ce se aliniază mandatului APSCF de a asigura protecția socială a copiilor și familiilor, majoritatea cărora trebuie să fie refugiați din Ucraina, dar pot include și RTT afectați de criză, și populația locală vulnerabilă din Moldova.

Granturile vor fi oferite organizațiilor membre și partenere APSCF, dar și ONG-urilor non-membre, în cazul în care propunerile organizațiilor non-membre sunt foarte relevante, de mare impact și solicitantul are capacitatea necesară de implementare, sau dacă se observă lacune de servicii în sferele în care APSCF nu are membri activi ce pot răspunde necesităților respective.

Sunt eligibile atât solicitări de finanțare individuale, cât și solicitarea în formă de consorțiu care implică mai multe OSC-uri sau parteneriate cu APL-uri, școli sau instituții similare relevante.

Organizațiile selectate vor fi asistate și monitorizate pe parcursul implementării proiectelor de grant. Asistența tehnică și mentoratul vor fi asigurate de către experți contractați de APSCF și DKH. Vor putea fi organizate întâlniri online sau fizice cu beneficiarii de granturi și vor fi efectuate cel puțin 2 vizite la fața locului pentru monitorizarea fiecărui beneficiar de grant pe parcursul perioadei de implementare a granturilor. Se vor colecta rapoarte lunare privind implementarea granturilor, iar procedurile de achiziții trebuie să corespundă regulilor de procurare ale APSCF și DKH. 

Primirea dosarelor pentru concursul de granturi va fi organizat în două etape, prima fiind derulată în lunile iunie – iulie și a doua aproximativ în perioada octombrie – noiembrie, 2022. Se anticipează ca implementarea proiectelor să demareze în cel mult 15 zile lucrătoare de la semnarea acordului de grant.

Proiectele de granturi pot viza domeniile de mai jos, dar nu se limitează la:

1. Servicii de protecție individuale sau comunitare ex. servicii juridice, prevenire și răspuns la violență în baza de gen (GBV), servicii de protecție socială a copiilor, dezvoltarea rețelelor comunitare cum ar fi grupuri de suport pentru persoane în situații de risc)

2. Sănătate mintală și suport psiho-social (în grup sau individual)

3. Necesități de bază

4. Educație

5. Coeziunea și incluziune socială, inclusiv activități generatoare de venit

6. Sprijin pentru procesul de reîntoarcere sigură în Ucraina

7. Sănătate (numai pentru organizațiile acreditate)

8. Lobby și advocacy

9. Activități de diseminare a informației și de creștere a conștientizării

10. Alte domenii relevante scopului proiectului

Bugetele granturilor pot include, dar nu se limitează la:

 • Costuri pentru remunerarea resurse umane (inclusiv angajați, consultanți și voluntari)
 • Costuri asociate prestării de servicii pentru implementarea activităților proiectelor de grant
 • Ajutor umanitar și financiar (inclusiv cash și voucher)
 • Cheltuieli de transport și călătorie (bilete, cazare, diurne, închirieri auto, benzină, ș.a.)
 • Costuri asociate depozitării și distribuirii bunurilor și alimentelor
 • Organizarea training-urilor, întâlnirilor relevante și a activități de consolidare a capacităților, etc.
 • Închiriere de spații și echipamente
 • Procurarea de echipamente, tehnică necesare pentru implementarea activităților (în dependență de relevanță și raport cost/impact)
 • Costuri de renovare a spațiilor sau construcții mici (în dependență de relevanță și raport cost/impact)
 • Servicii comunale (gaz, telefon, internet, apă, electricitate etc.)
 • Rechizite și consumabile de birou (materiale de igienă, papetărie, etc.)
 • Articole pentru lucrul cu copii (rechizite, jucării, articole sportive, materiale didactice și pentru activități recreaționale, etc)
 • Costuri asociate activităților de creștere a vizibilității (design grafic, costuri de imprimare, etc)
 • Costuri asociate gestionării cazurilor individuale (case management)
 • Costurile legate de sănătate, siguranță, securitate (HSS)
 • Comisioane bancare
 • Costuri pentru dezvoltarea paginilor web și servicii IT asociate
 • Alte costuri necesare pentru implementarea proiectelor de grant

Activități și cheltuieli neeligibile

 • Activități legate de promovarea anumitor partide politice;
 • Credite oferite părților terțe;
 • Costuri pentru procurare de mobilier, electrocasnice, echipamente, unelte și alte bunuri care nu au legătură cu implementarea proiectului;
 • Costurile declarate de organizație și finanțate în cadrul unui alt proiect;
 • Datoriile, penalitățile și alte costuri legate de aceste datorii;
 • Amenzi și cheltuieli privind dispute legale și litigii ale organizației implementatoare;
 • Pierderile financiare sau potențialele datorii care pot apărea în viitor;
 • Costuri ce au fost suportate înainte de semnarea acordului de grant, sau după expirarea acestuia;
 • Bunuri de lux;
 • Alte costuri care nu au legătură cu implementarea directă a proiectului.

Responsabilitățile organizațiilor implementatoare includ:

 • Furnizarea de asistență umanitară calificată prin implementarea activităților de proiect
 • Utilizarea eficientă și responsabilă a resurselor proiectului
 • Participarea la activități de consolidare a capacităților organizate în cadrul proiectului
 • Coordonarea cu alți actori locali și/sau naționali
 • Furnizarea de rapoarte lunare către APSCF și îmbunătățirea intervenției conform sugestiilor primite
 • Respectarea drepturilor și demnității beneficiarilor țintă
 • Respectarea altor responsabilități asumate în contractul de grant
 • Respectarea standardelor și principiilor umanitare de bază (CHS) – anexa 1
 • Asigurarea siguranței copiilor, protecția împotriva exploatării și abuzului sexual (PSEA) și respectarea măsurilor de responsabilizare în teren

La implementarea proiectelor se vor respecta următoarele valori și principii:

1. Egalitatea: relațiile dintre parteneri, indiferent de capacitate și mărime, sunt conduse cu respect reciproc, responsabilitate și independența

 2. Transparență și responsabilitate reciprocă: transparența se realizează prin dialog (pe bază de egalitate), punând accent pe consultarea timpurie și schimbul timpuriu de cunoștințe

 3. Abordare orientată către rezultate: activitățile umanitare eficiente necesită o coordonare orientată către rezultate, bazată pe eficiență și capacități operaționale tangibile.

 4. Responsabilitate: toate procesele de parteneriat și elementele de luare a deciziilor sunt discutate și acceptate de către parteneri. Sunt determinate responsabilitățile fiecărei organizații, iar obligațiile determinate sunt respectate.

 5. Complementaritate/Angajament față de învățarea în comun: partenerii își îndeplinesc rolurile în execuția proiectelor pentru a se sprijini și a se complementa reciproc, păstrându-și autonomia și asumându-și responsabilitățile.

 6. Viziune și valori comune: parteneriatele între organizații sunt construite pe o viziune comună a organizațiilor.

7. Parteneriatele se vor conduce de standarde și principii umanitare de bază

Bugetul

Valoarea bugetelor de grant poate fi de minim 200,000 MDL și maxim 1,200,000 MDL. Valoarea totală a finanțării disponibilă pentru programul de granturi în cadrul proiectului este de 9,825,000 MDL și se urmărește finanțarea a aproximativ 15 organizații beneficiare.  

Bugetele de administrare și implementare a proiectelor trebuie să fie rezonabile, echilibrate și bazate pe prețurile de piață. Valoarea bugetelor finale a proiectelor selectate va putea fi ajustată, la necesitate, împreună cu APSCF. Sumele bugetate urmează să includă toate taxele și impozitele prevăzute de legislația în vigoare. Bugetele vor fi elaborate și prezentate în MDL, respectând modelul oferit mai jos. În buget nu se vor include linii pentru costuri neprevăzute/adiționale (overhead), încercași să includeți toate costurile anticipate în buget.

Durata de implementare

Este anticipat ca granturile acordate să fie implementate în decurs de minim 2 și maxim 6 luni de la data semnării acordului de grant, în dependență de scopul și complexitatea acestora.

Principalele criterii de eligibilitate

 • Organizația solicitantă de grant trebuie să fie o organizație neguvernamentală înregistrată pe teritoriul Republicii Moldova
 • Activitățile programatice trebuie să fie specificate ca permise în statutul ONG-ului solicitant de finanțare
 • Organizația solicitantă de grant are nevoie reală de consolidarea capacităților și resurse financiare pentru implementarea activităților propuse
 • Organizația solicitantă de grant trebuie să poată oferi referințe pozitive. APSCF sau donatorul pot consulta cu instituțiile publice și/sau organizațiile neguvernamentale din țara/regiune pentru a solicita mai multe informații despre instituția candidată.
 • Organizația solicitantă de grant trebuie să fie direct responsabilă de pregătirea și gestionarea proiectului, fără a acționa ca intermediar.

Pentru aplicarea în format de consorțiu:

 • Consorțiu trebuie să fie reprezentat de un solicitant principal, care trebuie să fie o organizație a societății civile, ce întrunește criteriile menționate mai sus. Solicitantul principal va fi direct responsabil pentru depunerea dosarului de solicitare a grantului, gestionarea implementării proiectului și raportarea rezultatelor. La necesitate, solicitantul de grant principal va reprezenta și va acționa în numele co-solicitanților;
 • Consorțiul va fi formalizat prin semnarea unui acord de parteneriat cu indicarea obiectivelor de colaborare și desemnarea solicitantului principal;
 • Toți membrii consorțiului trebuie să participe activ la implementarea proiectului, asigurând o comunicare deschisă și eficientă în cadrul parteneriatului cât și în raport cu APSCF și donatorul;

Procedura și criteriile de evaluare a dosarelor

Selecția proiectelor va fi realizată de un comitet de evaluare și selecție format din minim 5 membri, inclusiv reprezentanți ai secretariatului și consiliului APSCF și reprezentanți ai donatorului, în baza criteriilor prestabilite:

 • Relevanța pentru scopul finanțării și impactul asupra beneficiarilor finali – 30 de puncte
 • Capacitatea și experiența organizațiilor de a realiza proiectele propuse – 25 puncte
 • Cost-eficiență dintre bugetul solicitat si rezultatele așteptate – 25 puncte
 • Calitatea și structura logică a acțiunii propuse – 20 puncte

APSCF v-a informa organizațiile câștigătoare despre selectarea dosarului în decurs de 15 zile lucrătoare după încheierea concursului de granturi. Dosarele incomplete, depuse după data limită de aplicare sau depuse de organizați neeligibile, nu vor fi evaluate. APSCF ar putea contacta solicitanții de grant pentru clarificări.

Propunerile de proiect și bugetele vor fi revizuite înainte de contractare, și pot fi ajustate la necesitate împreună cu APSCF și donatorul.

Vizibilitate

Toate propunerile de proiect trebuie să includă activități standarde de comunicare și vizibilitate. Solicitanții trebuie să respecte cerințele de branding și vizibilitate ale APSCF și DKH și să includă aceste costuri în bugetul proiectului (ex. bannere, postere).

Depunerea dosarelor

Conținutul dosarului

Dosarul de proiect va conține următoarele elemente:

 • Formularul de solicitare a finanțării disponibil aici: a. formular aplicare individual, b. formular aplicare consorțiu;
 • Bugetul proiectului disponibil aici: formular buget;
 • Formularul de auto evaluare a solicitantului de grant principal disponibil aici:
 • Extrasul din Registrul de Stat al Organizațiilor Necomerciale a solicitantului de grant principal;
 • În cazul unui consorțiu între organizații se va atașa și acordul de parteneriat semnat de toate părțile (formă liberă), cu indicarea aplicatului principal și a obiectivelor colaborării. (Vedeți mai sus criteriile de eligibilitate pentru depunerea cererilor de finanțare în format de consorțiu).

Termenul limită de depunere a dosarului este 11 iulie, ora 23.59.

Dosarul va fi expediat electronic la adresa de email ipopusoi@aliantacf.md indicând la linia subiectului „Cerere de finanțare suport refugiați”.

Pentru organizațiile interesate să participe în program, APSCF va organiza o sesiune de informare privind programul de granturi și procedura de depunere a dosarelor pe data de 28 iunie, la ora 10:00. Pentru a participa la sesiunea de informare, vă rugăm să vă înregistrați la acest link până la data de 26 iunie. După înregistrare veți primi link-ul pentru conectare la sesiunea de informare.

Întrebările de clarificări pot fi adresate la adresa de e-mail ipopusoi@aliantacf.md până la data de 5 iulie. De asemenea, curând veți putea găsi răspunsuri la cele mai frecvente întrebări pe pagina de website aliantacf.md.

Descoperă mai multe activități și evenimente pentru tineri, urmărind canalul nostru de Telegram și pagina Youth.md.

Ți-a plăcut articolul? Susține inițiativele tinerilor cu o donație pe Patreon!
Previous Podcast despre adolescență, neînțelegeri și diferențe „Am 18 ani”
Next Concurs de desene, eseuri, poezii și videouri pentru elevi „Spunem nu - drogurilor! Spunem DA - Vieții”
Youth.md
About the author

Youth.md

No Comment

Leave a reply

Apreciază articolul

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

18 − eleven =